Ordinær Generalforsamling i Stensballe IK den 18.5 2015

§ 11 Generalforsamling 2015
§ 11.1 Dagsorden + referat
Ved generalforsamlingen 18.5.15 var disse afdelinger repræsenteret: badminton, fodbold, Bueskydning, håndbold samt hovedbestyrelsen.

1) Valg af dirigent og referent: Cecilie Hollesen vælges som referent og dirigent på dette års generalforsamling.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

1. Først og fremmest tak til hovedbestyrelsen og forretningsudvalget samt afdelingerne for et god og aktivt år.
2. Medlemstallet – 100 badminton 145 håndbold – 540 gymnastik – fodbold-756
3. Efteråret blev der gendannet en Hovedbestyrelse. FU bestående af: Cecilie Hollesen Sekretær, Flemming Hansen Kasser, Torben S Jensen Hovedformand.
4. Der har været afholdt møder vedr. Hallen som selvejende institution – Vores indstilling var, at vi skulle gøre det, som vi er bedst til nemlig at drive god idræt og ikke virksomhed –
5. Sam skabelse – I forbindelse om Horsens Kommunes indsats Den åbne skole og Sam skabelse har daginstitution Stensballe. og Stensballeskolen forsøgt at lave et formaliseret samarbejde med SIK. Dette var der opbakning til i afdelinger og hovedbestyrelsen, dog ikke i bueskytteafdelingen, dette af gode grunde:) Proces igangsat.
6. Kunstgræsbanen er formelt godkendt og entreprenør går i gang med projektet asap. Projektet danner en fodboldbane, men ingen ekstra trænings/opvarmnings område.
7. Omklædnings faciliteter 2 nye omklædningsrum er ligeledes godkendt i byrådet, samt sat i proces hos entreprenør.
8. Vi har en udfordring i at lave en samlet digital android spy, call recording, whatsapp spy, platform, der vil kunne fungere med evt Forum Horsens, der nu lancerer en FB intensiv visning af diverse aktiviteter i foreningerne. Digital platform i SIK er forsat noget bestyrelsen arbejder med at finder en løsning på.
9. Økonomi: Kassereren vil nok komme ind på at han har sparet en skilling ved at han har gennemgået klubbens forsikringer.
10. Foråret fik Hovedforeningen en kæmpe gave i det at Stenballe ungdomsfond blev nedlagt og midlerne overgik til Hovedforeningen. Hovedforeningen har 7 år til at fordele den nette sum på godt og vel Dkk 325.000,-
11. Reklamer i hallen – diverse kontrakter fortsætter
12. Rengøring i hallen er ikke optimalt med forum er blevet informeret og bedt om en bedre løsning.
13. Hvad skal hovedforeningen i fremtiden. Haltimefordeling? Forventninger og forhåbninger? Autonomi i afdelingerne?

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år: se vedhæftet fil
Det vedtages af fastnet telefonen som er tilknyttet SIK annulleres hurtigst muligt.

4) Fastsættelse af kontingent:
Uændret

5) Behandling af indkomne forslag:
Ingen.

6) Valg af formand – udgår i ulige år 2015

7) Valg af næstformand – udgår i lige år (såfremt afdelingen har en sådan)

8) Valg af kasserer – udgår i lige år 2016
Flemming er genvalgt

9) Valg af sekretær – udgår i ulige år (såfremt afdelingen har en sådan)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (gælder ikke for Hovedbestyrelsen)

11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – der blev på denne generalforsamling valg afdelinger som supp. til bestyrelsen dette blev Håndbold og Fodbold.

12) Valg af 2 revisorer eller 1 revisionsfirma og 1 revisorsuppleant: uændret.
Thomas Sørensen – Erik Carsten.

13) Eventuelt:
Der forelægges et ønske om trådløs internet i hallen dette arbejder forum Horsens på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-08-11_2104

2015-08-11_2104_001